స్వాగతం

వర్డ్‌ప్రెస్ అనేది అత్యాధునిక వ్యక్తిగత ప్రచురణా వ్యవస్థ. It is a platform with focus on aesthetics, web standards, and usability. WordPress is both free and priceless at the same time.

ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే, ఏ బ్లాగింగు సాఫ్ట్‌వేరుని దానితో కుస్తీపట్టనవసరం లేకుండా ఆనందంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతారో అదే వర్డ్‌ప్రెస్.