వర్డ్‌ప్రెస్ స్థానికీకరణ: ఏమిటి, ఎందుకు, ఎలా?

స్థానికీకరణ అంటే?

స్థానికీకరణ అంటే కంప్యూటర్ అనువర్తనాలను స్థానిక భాషలలోనికి (స్థానిక వాడుక, వ్యవహారాలకు తగ్గట్టు) అనువదించడం. స్థానికీకరించిన అనువర్తనం పూర్తిగా స్థానిక భాషలో ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తెలుగు వర్డ్‌ప్రెస్ డాష్‌బోర్డు:

తెలుగు వర్డ్‌ప్రెస్ డాష్‌బోర్టు తెరపట్టు
తెలుగు వర్డ్‌ప్రెస్ డాష్‌బోర్టు తెరపట్టు
చదవడం కొనసాగించండి

#how-to, #l10n