విడుదలలు

సరికొత్త విడుదల

4.9 నవంబర్ 22, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.9 శాఖ

4.9 నవంబర్ 22, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 శాఖ

4.7.2 జనవరి 27, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 జనవరి 17, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7 డిసెంబర్ 7, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 శాఖ

4.6.1 సెప్టెంబర్ 14, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6 ఆగస్ట్ 17, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.5 శాఖ

4.5.3 జూలై 12, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.2 మే 9, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.1 మే 2, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5 ఏప్రిల్ 14, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.4 శాఖ

4.4.2 ఫిబ్రవరి 3, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4 డిసెంబర్ 14, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.3 శాఖ

4.3 ఆగస్ట్ 21, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.2 శాఖ

4.2.1 ఏప్రిల్ 28, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.1 శాఖ

4.1.1 ఏప్రిల్ 2, 2015 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1 డిసెంబర్ 19, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

4.0 శాఖ

4.0.1 డిసెంబర్ 15, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

3.9 శాఖ

3.9.2 ఆగస్ట్ 7, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.1 జూలై 8, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9 ఏప్రిల్ 17, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

3.8 శాఖ

3.8.1 జనవరి 24, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8 డిసెంబర్ 13, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

3.7 శాఖ

3.7.1 డిసెంబర్ 2, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

3.6 శాఖ

3.6 ఆగస్ట్ 5, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

3.5 శాఖ

3.5 డిసెంబర్ 12, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)